Anlägga / Bygga (Entreprenör)

Grävningstillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Grävningsarbeten i allmän platsmark får endast utföras av godkänd entreprenör. Entreprenör ska anges i ansökan. Vid ansökan av grävningstillstånd i gata ska ansökan om TA-plan medföljas. Handläggningstid av ärenden är cirka tre veckor.Alla ansökningar ska ske via hemsidan https://rosyweb.se/dig/application/create?Municipality=Naerlunda, pappersansökningar godtages inte.

Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. 

Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen.

I trafikanordningsplanen ska redovisas hur ni tillgodoser tillgänglighet förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier

Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

Ansökningskostnad för TA-plan respektive grävtillstånd:

Företag 1500 kr

(Inkommen och avslagen ansökan 300 kr)

För ansökan om grävningstillstånd gå in på vår e-tjänst: www.rosyweb.se

"Tidigare lagt underhåll" När det grävs i våra vägar förkortas livslängden och det bekostas
med ca 7 000:-

Vägar med nybeläggning (2 år) ges inga grävtillstånd

Trafikanordningsplan

Den som ska utföra arbeten på och invid trafikerad yta i NVF ska upprätta en trafikanordningsplan och få den godkänd innan arbetet påbörjas.

Observera att TA-planen ska innehålla följande:

skalenliga kartor/ritningar

ändring av Ltf skall vara inritat

körfält, gång och cykelbanornas bredd skall anges

all skyltning som krävs vid ett vägarbete

det skall framgå om kollektivtrafiken berörs

Se även under rubrik: standard