Upprustningsåtgärder

Enligt beslut AB052273 från Lantmäteriet

 

Beskrivning av anläggningsåtgärder.

Sektion 1 Närlundaområdet Tranholmen.

Gångbana med belagd bredd 2,2–2,6 meter anläggs efter Närlundavägens östra sida mellan Vinkelvägen och Oranievägen där belysningsstolpar är placerade. Den förses med kantsten med höjden 12 cm. 

Rännstensbrunnar anläggs. 

Vägbelysningsstolpar och LED-armaturer placeras ut med ca 30 m avstånd där sådana saknas på Sjöängsvägen och Tranholmsvägen.

Sektion 3 Gräsåkersvägen eller Hagensbacke övre används som utfart mot Jungfrusundsvägen.

Gång-och cykelväg med belagd bredd 3,0 meter byggs utefter hela Gräsåkersvägens västra sida. Befintliga staket på kommunens mark flyttas något för att ge plats för GC-vägen. GC-väg förses med kantsten med höjden 16 cm. Kantstenen försänks vid infarter och övergångsställen. Befintliga rännstensbrunnar flyttas. Körbanebredden 6,0 m på Gräsåkersvägen bibehålls.

Kommentar: Nuvarande Gräsåkersvägen har körbanebredden 6,0 meter och gångbanebredden ca 1,7 meter

Sektion 4 Väsbyvägen 

Gång-och cykelväg med belagd bredd 3,0 meter anläggs utefter hela Väsbyvägens södra sida där belysningsstolpar är placerade. Den förses med kantsten med höjden 16 cm. Kantstenen försänks vid infarter, övergångsställen och väganslutningar

Kommentar: Avsmalningen är lika stor som nuvarande mittrefug som markerats med två parallella vita linjer i Väsbyvägens mitt. Nuvarande körbanebredd är 8,0 meter och gångbanebredden varierar idag mellan 1,6 och 2,5 meter.

Sektion 5 Lundhagen.

På Murrebovägen vid utfart för Träkvista 2:76 och vid 2:125 anläggs T-vändplan inom 2:76, 2:72 och 2:27. Murrebovägen förlängs till nordvästra hörnet av Träkvista 2:77. 

Gångstigar inom Träkvista 2:27 längs 2:77 och inom 3:99 mot Ängsviksvägen och Törnhultsbacken grusas och växtlighet röjs.

Almhagsvägen vid Träkvista 2:103 och 2:118. Vändplan anläggs inom vägområdet. 

Gångstig mot Sandviksvägen mellan Träkvista 1:91 och 1:46 grusas och växtlighet röjs. Gångstig norr Träkvista 1:42 och 1:44  mot Felixvägen grusas och växtlighet röjs.

Lundhagsvägen närmast Jungfrusundsvägen breddas vid Träkvista 1:123 och 1:165. Vägområde på 8,5 m bredd, varav belagd vägbanebredd 5,0 m samt gångbana 2,25 m.
Kommentar: Den föreslagna vägsektionen är lika bred som Tappströmsvägen vid Ekendals daghem. Nuvarande vägområde är ca 6,6 - 7,3 meter.

Lundhagsvägen breddas vid Träkvista 1:318 och 1:171. Vägområdet omfattar 8,5 m med belagd vägbredd på 5,0 m.

Kommentar: Nuvarande belagd bredd vid 1:318 är 3,35 meter

Lundhagsvägen breddas mellan Träkvista 1:493 och 1:273 med vägområde på 6 m och belagd vägbredd på 4,0 m.

I Lundhagsvägens östra slutpunkt byggs vändplan omedelbart norr om Träkvista 1:32.

OA-vägen breddas vid Träkvista 1:230 med vägområde på 8 m samt belagd vägbredd på 4,5 m.

OA-vägen breddas vid Träkvista 1:280 och österut med vägområde på 6,0 m samt belagd vägbredd på 4,5 m.
Kommentar: Nuvarande belagd bredd varierar och är som bredast mer än 4,5 meter

Lundhagens strand vid Träkvista 1:234 utvidgas befintlig vändplan till en radie 7 m.

Lundhagens strand vid Träkvista 1:235 och 1:222 anläggs gång- och cykelväg med vägområde 4,0 m och grusad vägbredd 2,0 m.

Lundhagens strand vid Träkvista 1:221 anläggs vändplan med radie 7 m. 

Lundhagens strand breddas vid Träkvista 1:221 med vägområde på 6,0 m och belagd väg bredd 4,0 m. Hörnavskärning görs vid 1:221.

Lundhagens strand breddas vid Träkvista 1:247 1:163 och 1:164 med vägområde på 6,0 m bredd samt belagd vägbredd på 4,0 m.

Lundhagens strand vid Träkvista 1:164 och 4:1 anläggs vändplan med radie 7 m.
Kommentar: Nuvarande beläggning är ca 3,55 meter bred.

Gångstigar nord-sydlig riktning mellan Lundhagsvägen, OA-vägen och Lundhagens strand inom Träkvista 1:19 och 1:25 schaktas och grusas. Träd och växtlighet röjs.

Gångstig norr Träkvista 3:34 mellan Lundhagsvägen och Hagens backe grusas och växtlighet röjs.
Kommentar: Den har idag sliten asfaltbeläggning.

Erik Engströms väg breddas vid 3:278 och 3:31 med vägområde på
8 m och belagd vägbredd på 4,0 m.

På Erik Engströms väg vid Träkvista  3:31 anläggs vändplan med radie 7 m.

Sätervägen breddas vid Träkvista 3:278 och 3:279 med vägområde på 8 m och belagd vägbredd på 4,0 m. 

På Sätervägen söder om Träkvista 3:248 anläggs vändplan med radie 7 m.

Röskärsvägen beläggs till en bredd av 4,0 m. 

Vägbelysningsstolpar och LED-armaturer placeras ut med ca 30 m avstånd där vägbelysning saknas inom sektion 5.

Sektionerna 2, 6-10.

Vägarna förses med vägbelysning i form av vägbelysningsstolpar och LED-armaturer som placeras ut med ca 27-30 m avstånd där vägbelysning saknas.

Genomförandetiden är 8 år.

Beslut:
Kostnader för iståndsättning/upprustning av anläggningen ska fördelas mellan deltagande fastigheter enligt följande:  

I Sektion 1-10:  65% av kostnaderna fördelas inom respektive sektion per fastighet efter det gällande andelstalet den dag kostnaderna skall fördelas.
Övriga 35 % av kostnaderna fördelas på alla deltagande fastigheter i hela anläggningssamfälligheten Närlunda ga:4 efter det gällande andelstalet den dag kostnaderna skall fördelas.

 Karta