Grönytor 

 Nedskräpning är förbjuden

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till och straffbart enligt miljöbalken (29 kapitlet 7 §). kasta  ditt Trädgårdsavfall på skå återvinning.

Hantera ditt trädgårdsavfall på något av följande sätt:

Kompostering 
Du kan själv kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Gräs, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare.

Skå återvinningscentral
På Skå återvinningscentral kan du lämna ditt trädgårdsavfall.

 

Närlunda vägförening sköter grönområden av olika slag inom verksamhetsområdet. Mindre grönytor och små skogsområden sköts genom att gräsytor klipps tre-fyra gånger per år och kring lekplatser sju gånger. Själva lekplatsen ansvarar kommunen för.  Närlunda vägförening ser gärna att villaägarföreningar efter överenskommelse tar hand om egna närområden.

Små grönytor mellan vägen och fastigheter sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

Trädfällning

Om du önskar ta ner träd, i närheten av din fastighet, ska du skriva till vägföreningen om detta önskemål. Det är viktigt att alla som är närmast berörda är överens om åtgärden och är med och undertecknar brevet samt anger sin hemadress. Önskemålen prövas sedan tillsammans med Ekerö kommun. Du får därefter ett skriftligt svar. Du får själv ombesörja och betala åtgärderna om avverkningen i huvudsak gynnar ditt eget närområde.

Skymdsikt

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Du som har utfart mot gata: Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Bild

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata: Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång-- bana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana: minst 3,2 m
  • Över cykelbana: minst 3,2m
  • Över körbana: minst 4,6 m

 Se till så du inte skymmer sikten!

skymd sikt skiss

Vi har många småbarn som gärna gömmer sig bakom höga häckar och i täta buskar. Bilar måste kunna se varandra och även gångstrafikanter ska kunna se bilarna.
Se därför till att:

  • Häckar inte planteras närmare din tomtgräns än 60 cm.
  • Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter från tomtgränsen.
  • Växterna får inte skymma belysning. Belysningsstolpar ska vara fria från växter. Växter ska inte skymma ljuset, det ska vara fritt runt stolpen för att underhåll.

Det ska finnas utrymme mellan din tomtgräns och vägen även när häcken/busken har vuxit till sig.

Skymda gathörn anmäls till kommunens växel 08-124 571 00

Man får inte lägga ut hinder

Det har förekommit att boende placerat stora stenar i vägrummet för att hindra bilkörning/parkering i terräng vid deras tomt. Det leder till en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter som färdas i vägkanten och som är tvingade att väja vid möte med fordon. Vägrum är den mark som finns mellan den egna tomtgränsen och ut till gång- och cykelbana eller vägen.