Välkommen på Närlunda vägförenings årsmöte

11 november 2019 kl.19.00  Erskinesalen Ekerö Centrum

Du som får detta brev är medlem i Närlunda Vägförening. Ekerö kommun har i sin översiktsplan från år 2005 fastlagt att enskilthuvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner. Det innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Besök osspå www.narlundavagforening.se

Dagordningför ordinariestämmamåndagen den 11 november2019

§1  Stämmans öppnande

§2  Val av ordförande för stämman

§3  Val av sekreterare för stämman

§4  Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5  Fråga huruvida kallelse skett till stämman i behörigordning.

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning.

§7  Revisorernas berättelse

§8  Ansvarsfrihet för styrelsen

§9  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

§10  Arvode till styrelsen och revisorerna

§11  Styrelsens förslag till verksamhetsprogram för åren 2019-2020

§12  Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd, vägavgift och tidpunkt för inbetalning av denna

§13  Val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

§14  Val av revisor och revisorssuppleanter

§15  Val av valberedning

§16  Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)

§17  Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§18  Stämmans avslutning

Följande handlingar finns fr.o.m. måndagen den 21 oktober 2019 tillgängliga på hemsida www.narlundavagforening.se

-Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019

-Sammanställning av inkomna motioner med förslag till svar

-Styrelsens förslag till verksamhetsprogram för åren 2019/2020

-Förslag till inkomst- och utgiftsstat med utdebitering

Motioner bör vara av allmänintresse och skall vara styrelsen tillhanda  senast den 14 oktober 2019