Vägar

Barmarksunderhåll

Sandupptagningsstart är väderberoende men avslutas senast den 30 april varje år. Dagvattenbrunnar rensugs under våren och diken klipps två gånger per år. Små grönytor mellan vägen och fastigheter sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

Beläggningsunderhåll

Vi utför asfaltering under våren och sommaren. Information om kommand asfalteringar kommer till våren.

Vinterväghållning och snöröjning

Läs mer om snöröjningen och hur du kan hjälpa till >>>

Farthinder

Det endafarthindren som tillåts är blomlådor. Utplacering medges endast på vägar med 30 km/h i bostadsområden med villautfarter.
Tillstånd sökes för ett år i taget.

Läs mer om farthinder och hur de får placeras >>>

Nyttjande av allmän platsmark

Läs mer om tillstånd och information om att nyttja allmän platsmark >>>

Vägar som ska asfalteras våren/ sommaren 2018